ProBITS-metoden

Bakgrund

Övervikt och fetma är allvarliga problem i många av världens länder idag. Mer än hälften (51%) av Sveriges befolkningen har övervikt/fetma. En något lägre andel (48%) har dålig kondition. En stor andel av Sveriges befolkning har därmed en förhöjd risk för sjukdomar som beror på livsstilen, bland annat: diabetes, vissa typer av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

Livsstilsrelaterade sjukdomar går att förebygga. Viket spar pengar för samhället och lidande för individen. En jämförelse efter ett år visade att de som fick aktiv livsstilsbehandling enligt den modell som ProBITS-metoden bygger på minskade risken att få diabetes med 70% jämfört med de som inte fick aktiv livsstilsbehandling.

Metoden

ProBITS-metoden

ProBITS-metoden bygger på ett kliniskt utvecklingsarbete som började år 1994 vid Beteendemedicin på Norrlands universitetssjukhus och är baserad på medicinsk vetenskap och beteendevetenskap. Det nya beteendet formas successivt (se bild Shaping-modellen).

Styrkan med att använda en teoribaserad metod i en intervention är att mekanismerna för hur hälsobeteendet förändras kan delas upp i olika bärande moment som kan prövas, mätas och prövas på nytt igen, eventuellt i ett nytt sammanhang.

Med systemstödet ProBITS öppnas förändringsprocessen upp, vilket gör att utvecklingen mot hälsosamma levnadsvanor kan studeras, struktureras och optimeras.

Användarens interaktion

Med hjälp av individuell coaching och gruppbehandling ger ProBITS-metoden användaren ett effektivt stöd för att skapa en hälsosam livsstil.

Fördelar med ProBITS-metoden

Metodens främsta fördelar är den vetenskapliga förankringen och att metoden bygger på ett kliniskt utvecklingsarbete med publicerade forskningsresultat.

ProBITS-metoden erbjuder coachen en insyn i användarens förändringsarbete vilket ger möjlighet till en djupare dialog mellan användare och coach och därigenom en mycket effektiv arbetsprocess. Det finns färdiga utbildningspaket för användaren och coachen samt väl utvecklade stödprocesser för personal och organisation vid implementering av metoden.