Forskning

Beteendemedicin (Behavioral Medicine) är ett tvärvetenskapligt forskningsområde där olika vetenskapsgrenar, t.ex. medicinsk vetenskap och beteendevetenskap, kan samsas och tillsammans genom forskning öka förståelsen för de många samband som påverkar människors utveckling till hälsa och till sjukdom.

Beteendemedicin vid Norrlands Universitetssjukhus startade 1994 med uppgift att utveckla ett klinisk behandlingsprogram för övervikt/fetma och risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. I detta koncept ingick även att bedriva forskning inom området inte minst för att utvärdera behandlingsresultat.

Nedan presenteras tre forskningsarbeten som direkt utvärderade det kliniska behandlingsprogrammet (1-årig uppföljning av resultat, 5-årig uppföljning av resultat och en kvalitativ intervjustudie av deltagarnas synpunkter). ProBITS är en digital vidareutveckling av det kliniska behandlingsprogrammet.